Direct bestellen!
Bel: 06 – 801 87 826

SCHERPE PRIJZEN
Snelle levering
Zoek

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Elke aanbieding of prijsopgave van United Infratools is gebaseerd op de veronderstelling dat de opdracht onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren kan worden Wanneer zulks niet het geval blijkt te zijn (bijvoorbeeld werkzaamheden verricht in het weekend in of ploegendienst) is United Infratools gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Indien na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsbepalende factoren waarop de prijs is gebaseerd, door welke omstandigheden dan ook, een wijziging ondergaat, is United Infratools gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de opdrachtgever het recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 • Bij reparatieopdrachten kan United Infratools vooraf geen bindende prijsopgaaf verstrekken. Eventueel door haar genoemde prijzen kunnen slechts als richtprijzen worden beschouwd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Motoren worden door United Infratools slechts verkocht tegen inlevering van een motor van hetzelfde merk, bouwtype en bouwjaar, welke niet gebroken, gescheurd, gelast of op ander wijze beschadigd is of incompleet mag zijn en waarvan de vitale onderdelen, zoals blok, kop, krukas en nokkenas op normale wijze te reviseren zijn. Wordt een motor met zodanige gebreken wel bij United Infratools ingeleverd, dan komen de hogere kosten volledig ten laste van de opdrachtgever.
 • Een onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door elk der partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden tegen het eind van een kalendermaand.
 • United Infratools behoudt zich het recht voor om de tarieven voor diensten of producten, zoals deze bepaald zijn in de contractovereenkomsten, per 1 januari in heroverweging te nemen en de in de contract besproken tarieven tegen de alsdan geldende tarieven te verhogen, zonder dat dit de opdrachtgever het recht geeft om de overeenkomst voortijdig op te schorten of te ontbinden.
 • Annulering door de opdrachtgever is in beginsel niet mogelijk, tenzij:
  annulering door de opdrachtgever schriftelijk, per telefax of per e-mail uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden aan United Infratools wordt gemeld. In dat geval wordt 10% van het totaal geraamde urenbedrag in rekening gebracht, alsmede het totale bedrag van de gemaakte kosten, voortvloeiend uit verplichtingen door United Infratools aangegaan ten behoeve van de betreffende opdracht;

  annulering door de opdrachtgever schriftelijk, per telefax of per e-mail uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de werkzaamheden aan United Infratools wordt gemeld. In dat geval wordt 50% van het totaal geraamde urenbedrag in rekening gebracht, alsmede het totale bedrag van de gemaakte kosten, voortvloeiend uit verplichtingen door United Infratools aangegaan ten behoeve van de betreffende opdracht.

 • Door United Infratools gedane opgave van levertijden zijn altijd een indicatie en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 • De aflevering wordt geacht te hebben plaats gevonden op het moment dat de zaken de vestiging van United Infratools hebben verlaten dan wel wanneer United Infratools de opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaken ter verzending gereed staan, zulks onverminderd de eventuele gehoudenheid van United Infratools tot nakoming van montageen installatieverplichtingen. Verzending en vervoer geschiedt voor risico van de opdrachtgever, zodat de opdrachtgever zich tegen dit risico behoorlijk dient te verzekeren. Ingeval aflevering in gedeelten geschiedt, gelden de afzonderlijke deelleveringen op zichzelf als afgeleverd.
 • De opdrachtgever is verplicht om de door United Infratools geleverde zaken en verrichtte werkzaamheden onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming en/of na afronding van de door United Infratools uitgevoerde werkzaamheden, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames, zowel op de uitvoering van de overeenkomst als ook op facturen, kunnen slechts worden ontvangen wanneer deze schriftelijk en aangetekend bij United Infratools zijn ingediend, binnen 8 dagen na kennisgeving van het feit waarover gereclameerd wordt, of na toezending van de facturen.
 • United Infratools is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen ter voldoening van al hetgeen de opdrachtgever aan United Infratools verschuldigd is en zal zijn. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van de door United Infratools verlangde genoegzame zekerheid, is United Infratools bevoegd, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden.
 • De opdrachtgever garandeert United Infratools te allen tijde dat het gebruik van door de opdrachtgever verstrekte gegevens of anderszins, United Infratools niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden en de opdrachtgever vrijwaart United Infratools voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens United Infratools uit dien hoofde geldend zouden mogen maken.
 • Met inachtneming van het geen hieromtrent elders in deze algemene voorwaarden is gesteld, garandeert United Infratools de kwaliteit respectievelijk de goede werking van door derden geleverde zaken, waaronder onderdelen, doch deze garantie reikt nimmer verder dan de garantie die United Infratools ter zake van die producten van haar leveranciers heeft ontvangen. In elk geval vervalt elke garantie naar verloop van zes maanden.
 • Garantiewerkzaamheden worden in rekening gebracht indien: Een ander dan United Infratools zelf (onderhouds-) werkzaamheden aan de zaak heeft verricht. De voorschriften van het gebruik van en/of het onderhoud aan de zaak niet zijn nageleefd
 • United Infratools is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk, direct of indirect, geleden schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door de door United Infratools verrichtte werkzaamheden of geleverde zaken of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de opdrachtgever het heeft aangeschaft, tenzij voornoemde schade is ontstaan door opzet of grove schuld van United Infratools.
 • Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel is de aansprakelijkheid van United Infratools in elk geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar.
 • De opdrachtgever vrijwaart United Infratools voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding, ter zake van de door haar verrichte werkzaamheden en gedane leveringen en het gebruik daarvan.
 • Totdat alle vorderingen die United Infratools heeft of zal verkrijgen op de opdrachtgever, uit welke hoofde ook, volledig zijn betaald, blijven de geleverde zaken eigendom van United Infratools.
 • Betalingen aan United Infratools dienen zonder verrekening te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Opdrachtgever doet expliciet afstand van zijn recht om een beroep te doen op verrekening en/of
 • Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is overigens het Nederlands Recht toepasselijk. Eventuele geschillen zullen worden gebracht voor de bevoegde sector van de rechtbank Groningen.

BEL EDWIN: 06 – 801 87 826